Nieuws

Principeakkoord pensioenen juichend ontvangen

De media hebben het nieuwe pensioenakkoord juichend ontvangen. Wij vinden het verstandig om te benadrukken dat het vooralsnog om een principeakkoord gaat. Bovendien zijn de positieve punten breed uitgemeten in de media, terwijl er nog venijn kan zitten in de details die nog moeten worden uitgewerkt.

Dit zijn wat ons betreft de positieve punten:

 • De versnelde stijging van de AOW-leeftijd wordt een halt toegeroepen 
  Dit is goed nieuws. Mocht u namelijk ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan dan uw pensioenrichtdatum, dan duurt de periode tot uw AOW-pensioen korter dan eerder verwacht.

  De officiële pensioenrichtdatum van ons pensioenfonds is gelijkgesteld aan de ingangsdatum van uw AOW-pensioen. Zoals u wellicht weet, kunt u echter zelf de daadwerkelijke ingangsdatum van uw pensioen bepalen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina’s Eerder met pensioen en Later met pensioen op deze website.

 • Minder hoge eisen ten aanzien van financiële buffers
  De eisen voor pensioenfondsen om eigen vermogen en minimaal eigen vermogen op te bouwen, worden minder hoog. Als een pensioenfonds de pensioenen moet verlagen, dan is de opbouw van financiële buffers niet meer vereist. Een fonds hoeft dan nog maar 100% van zijn verplichtingen te kunnen dragen.

 • Einde generatiesolidariteit
  Bij de klassieke ondernemingspensioenfondsen is er sprake van generatiesolidariteit. Dit betekent dat jonge deelnemers minder rechten hebben dan oude deelnemers. Eindelijk zijn sociale partners het erover eens dat dit een ongewenste situatie is.

  Ons pensioenfonds is hier altijd tegen geweest en heeft deze situatie dan ook vermeden. De nieuwe afspraken over premies zijn wel anders dan gangbaar is bij ons pensioenfonds. Daarom gaan OR en werkgever de consequenties voor het beloningsbeleid bespreken.

 • Eenmalige opname deel pensioenkapitaal
  Het wordt vermoedelijk mogelijk om op uw pensioendatum een deel (10%) van uw pensioenkapitaal op te nemen. Hierdoor krijgt u meer ruimte voor individuele financiële planning. Het is nog onduidelijk of u dit deel alleen mag inzetten voor hypotheekaflossing of dat u dit vrij mag besteden. Ook de fiscale behandeling van deze opname is nog onduidelijk.

Er zijn commissies in het leven geroepen en wetgeving is in de maak tussen nu en 2022.

Mochten er ontwikkelingen zijn die consequenties hebben voor u als deelnemer, dan zullen we u uiteraard informeren.