Klachten en geschillen

Ons fonds voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt 
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd

Wat kunt u doen?

1. Een klacht indienen

Wanneer u een klacht of geschil hebt, dan kunt u :

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft onze administratie uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u van ons fonds ontvangt.

 

2. Wat gebeurt er met uw klacht?

  • U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging
  • U krijgt een schriftelijke reactie binnen zes weken nadat u het geschil of de klacht hebt ingediend

3. Als u het er niet mee eens bent

Als u het niet eens bent met het antwoord, dan kunt u bezwaar indienen bij de Geschillencommissie. Stuur uw bezwaar na ontvangst van de reactie op uw klacht naar:

Geschillencommissie Pensioenfonds Capgemini
Postbus 4471
6401 CZ  HEERLEN

U ontvangt dan binnen een week een ontvangstbevestiging.

4. Wat doet de Geschillencommissie?

De Geschillencommissie verdiept zich in het geschil, bijvoorbeeld door te informeren naar de standpunten van beide partijen. U kunt zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Daarna brengt de Geschillencommissie advies uit aan het bestuur. Het bestuur neemt in een bestuursvergadering een besluit. Daarna ontvangt u een brief waarin de beslissing wordt uitgelegd.

 

5. Bij afwijzing: de ombudsman

Wanneer het bestuur uw bezwaarschrift afwijst, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep op de ombudsman doen als u onze klachtenregeling helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 – 34 99 620

Meer informatie

U vindt de klachten- en geschillenregeling op de documentenpagina.