Onze organisatie

Controle

1. Certificerend actuaris

De certificerend actuaris controleert de zogenoemde voorziening pensioenverplichtingen. Hij bekijkt dus of ons pensioenfonds voldoende geld heeft om (samen met de nog te ontvangen pensioenpremies) alle pensioenen te kunnen betalen.

De certificerend actuaris van ons fonds is een medewerker van Triple A in Amsterdam. Triple A vervult ook de actuariële sleutelfunctie voor Pensioenfonds Capgemini.

2. Accountant

De accountant controleert of de jaarrekening en de verslaglegging voor De Nederlandsche Bank van ons fonds kloppen. Als hij de cijfers heeft goedgekeurd, geeft hij een accountantsverklaring af.
De accountant van ons fonds is een medewerker van KPMG Accountants N.V. in Utrecht.

3. Compliance officer

De compliance officer controleert of het bestuur zich aan de wet houdt. Ook checkt hij of het bestuur de gedragscode naleeft. In de gedragscode staan regels over bijvoorbeeld belangenverstrengeling. Deze regels moeten voorkomen dat de belangen van ons fonds botsen met de belangen van iemand privé.
De compliance officer van ons fonds is Kyong Soon Rijnders.

Capgemini-bestuur     usemap=     usemap=     usemap=     usemap=     usemap=