Nieuws

Oproep kandidaatstelling gepensioneerden in verantwoordingsorgaan

Wouter Hendrickx is lid van het verantwoordingsorgaan namens de gepensioneerde deelnemers en aan het eind van zijn eerste zittingstermijn. Er ontstaat hierdoor een vacature voor een lid namens de gepensioneerde deelnemers. Wouter stelt zich herkiesbaar. Bent u ook geïnteresseerd in deze vacature? Stel u dan beschikbaar als kandidaat.

Kandidaatstelling

Alle gepensioneerde deelnemers aan de pensioenregeling van ons pensioenfonds mogen zich kandidaat stellen. De kandidaatstelling moet schriftelijk of per e-mail gebeuren. Voor een schriftelijke kandidaatstelling kunt u dit formulier gebruiken. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland
p/a AZL
T.a.v. mevrouw mr. J. Sutrisna
Postbus 4471
6401 CZ HEERLEN

Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen naar pensioenfonds-cg@azl.eu, met als titel ‘Kandidaatstelling’. Vermeld in de e-mail in ieder geval uw volledige naam, uw geboortedatum en een korte motivatie.
Het formulier of de e-mail moet op 25 januari 2019 in ons bezit zijn.

Selectiecriteria

Van een lid van het verantwoordingsorgaan wordt verwacht dat hij of zij affiniteit heeft met pensioenen en ook enige kennis hiervan heeft. Een volledige beschrijving van de selectiecriteria vindt u in het functieprofiel.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van ons verantwoordingsorgaan? Dan kunt u contact opnemen met AZL, met de huidige leden van het verantwoordingsorgaan of met de bestuurders van ons fonds.

Nadat de inzendtermijn voor de kandidaatstellingen is verstreken, maken we de kandidaten bekend en ontvangt u meer informatie over de verkiezingsprocedure.