Nieuws

Beleggingen, dekkingsgraad en pensioen aanspraken

Net als bij veel andere fondsen is in 2022 ook bij het pensioenfonds Capgemini de dekkingsgraad (verhouding vermogen tot de verplichtingen) verder gestegen. Bij ons van 104,8% begin van het jaar tot 107,6% eind november.

Dit komt door twee tegengestelde bewegingen:

  • Door de hogere (lange) rente is de waarde van de som van de pensioenverplichtingen in de toekomst op dit moment aanzienlijk gedaald. We hoeven dan minder in kas te hebben om de pensioenen in te toekomst te kunnen betalen. De exacte cijfers vind je straks in ons jaarverslag. Daardoor kun je nu voor dezelfde hoeveelheid euro's meer pensioen uitkering inkopen. 
  • Door diezelfde oplopende rente en onzekerheid in de markten, is de som van onze beleggingen (het vermogen) echter gedaald. Deze daling was te zien bij de meer risicodragende beleggingen, bijvoorbeeld aandelen. Maar - opvallend - ook bij beleggingen die het fonds juist aanhoudt om het risico te dempen, zoals obligaties en/of derivaten. Ook valuta- en renteafdekkingen hebben in het afgelopen jaar tegen ons gewerkt, althans wat het vermogen betreft. Alles bij elkaar met als resultaat dat ons totale vermogen is afgenomen.

Uiteindelijk was het (positieve) effect van de hoge rente op de dekkingsgraad in 2022 groter dan het (negatieve) effect van de afname van ons totale vermogen. Hierdoor is onze dekkingsgraad in 2022 gestegen.

Premieregeling

Ook bij de Premieregeling (regeling vanaf 2016), waar pensioenkapitalen worden opgebouwd, wordt dit vermogens-effect zichtbaar. Individuele pensioenkapitalen die we voor elke deelnemer bijhouden zijn afgenomen. Echter ook voor die regeling geldt dat er (onder de huidige condities, zoals rente standen) met minder euro's meer pensioen kan worden ingekocht dan bijvoorbeeld een jaar geleden. En pensioenuitkeringen zijn immers het uiteindelijke doel van een pensioenregeling!

Lifecycles

Bovendien belegt het fonds, waarbij er rekening wordt gehouden met de leeftijd van de deelnemer.

De lifecycles die worden gebruikt binnen de Premieregeling zijn zo opgebouwd, dat het risico afneemt naarmate je dichterbij je pensioendatum komt. Op de pensioendatum wordt je opgebouwde kapitaal omgezet in een levenslang pensioen. Hoeveel kapitaal er nodig is voor een bepaald pensioenbedrag, hangt sterk samen met de rentestand op het moment van pensioneren: bij een hogere rente krijg je een hoger pensioen, bij een lagere rente een lager pensioen. Om te voorkomen dat een plotselinge renteverlaging leidt tot een lager pensioen, dekken we dit risico steeds verder af als je pensioendatum nadert. De waarde van het kapitaal kan dan schommelen, maar het pensioen dat je ermee kunt verkrijgen blijft (redelijk) stabiel.

In het afgelopen jaar zijn de markten sterk in beweging gekomen. Niemand kan voorspellen hoe de markten zich in de toekomst gaan ontwikkelen. Oorlog, hoge inflatie, snel veranderende rentes of (over) stimulering van de overheden...het blijven onzekere tijden met snelle veranderingen. Daarom zal het fonds blijven werken met risico afdekkingen om deze schommelingen zo veel mogelijk op te vangen.