Nieuws

Oproep kandidaatstelling Verantwoordingsorgaan voor oud-medewerkers

Bent u oud-medewerker van Capgemini? Hanneke Ester is als vertegenwoordigster van alle oud-medewerkers van Capgemini, lid van het verantwoordingsorgaan. Haar zittingsperiode eindigt aan het einde van dit kalenderjaar. Hierdoor ontstaat een vacature in het verantwoordingsorgaan. Hanneke stelt zich herkiesbaar. Bent u als oud-medewerker van Capgemini ook geïnteresseerd in deze vacature? Dan kunt u zich kandidaat stellen. 

Geïnteresseerd? Meld u dan aan!

Ons pensioenfonds kan alleen goed functioneren als mensen zich beschikbaar stellen om de functies binnen het fonds met inzet en enthousiasme te vervullen. Bent u als oud-medewerker geïnteresseerd in de vacature van lid verantwoordingsorgaan? Meld u dan als kandidaat. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar bestuur-pensioenfonds.bnl@capgemini.com. Neem in uw e-mail uw naam, geboortedatum en korte motivatie op. De e-mail moet 1 december 2019 in ons bezit te zijn.

U kunt ook het kandidaatstellingsformulier invullen en dat retourneren naar onderstaand adres. Het kandidaatstellingsformulier vindt u op de documentenpagina.

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland
p/a ABB voor Pensioenfondsen
Niels Kuipers, bestuursadviseur
Tuinstraat 6
5241 AA Rosmalen

Selectiecriteria

Van een lid van het verantwoordingsorgaan wordt verwacht dat hij/zij affiniteit heeft met pensioenen en enige kennis heeft van pensioenen. Een volledige beschrijving van de selectiecriteria vindt u in het functieprofiel op de documentenpagina. Daar vindt u ook het reglement van het verantwoordingsorgaan.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan? Dan kunt u contact opnemen de huidige leden van het verantwoordingsorgaan of met de bestuurders van het pensioenfonds. Op dit moment is de samenstelling van het verantwoordingsorgaan als volgt:

  • Lid namens de deelnemers (medewekers van Capgemini): Monique van Berkel
  • Lid namens de gewezen deelnemers (oud-medewerkers van Capgemini): Hanneke Ester
  • Lid namens de pensioengerechtigden: Wouter Hendrikckx
  • Lid namens de vennootschap: Jurgen Wasser

Als de inzendtermijn voor de kandidaatstelling verstreken is, maken we de kandidaten bekend. Als er meerdere geschikte kandidaten zijn, organiseren we verkiezingen. Daar krijgt u op dat moment meer informatie over.