Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

Het pensioenfonds heeft een paritair bestuursmodel. Dit betekent dat alle groepen die belang hebben bij het fonds, in het bestuur vertegenwoordigd zijn. De bestuursleden werken net als u bij Capgemini of hebben daar gewerkt. 1 bestuurslid is benoemd door de werkgever, 2 zijn gekozen door de Centrale Ondernemingsraad, 2 door de werknemers, 1 door de oud-werknemers en 1 lid is gekozen door en uit de gepensioneerden.

De bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun kennis en integriteit.

Naam

Functie

Gekozen door

Bert Holsappel Voorzitter Ondernemingsraad
Marco de Heer Secretaris Ondernemingsraad
John van Hensbergen Sleutelfunctiehouder internal audit Werkgever
Sigrid Richters Lid Werknemers
Karima Chraa Lid Werknemers
René Starmans Lid Oud-werknemers
Bernard Helders
Lid Gepensioneerden

Beloningsbeleid pensioenfonds

Het pensioenfonds heeft :

  • geen medewerkers in dienst; en
  • de bestuurders zijn onbezoldigd.

Hiermee wordt de beloning niet beïnvloedt door duurzaamheidsrisico’s en wordt voldaan aan de wettelijke eisen uit de Sustainable Financial Disclosure Regulation, het Besluit Financieel Toetsingskader, de Code Pensioenfondsen en de Principes beheerst beloningsbeleid van AFM en DNB.

Vragen

Hebt u vragen aan het bestuur? Stel ze dan via bestuursondersteuning@pfcapgemini.nl.

Capgemini-bestuur     usemap=     usemap=     usemap=     usemap=     usemap=