Onze organisatie

Wat doet ons fonds?

Iedereen die recht heeft op pensioen van ons pensioenfonds, moet dit pensioen ook echt krijgen. Daarom houdt ons fonds de administratie nauwkeurig bij en wordt zorgvuldig omgegaan met het geld dat ons fonds beheert.

Pensioenfonds Capgemini is een onafhankelijke stichting die de pensioenregeling van uw werkgever uitvoert. Verschillende interne en externe partijen ondersteunen daarbij.

1. Doel

Het doel van ons fonds is:

  • het verlenen van pensioen aan werknemers, oud-werknemers, gepensioneerden en, bij overlijden, aan hun partners en kinderen
  • het verzorgen van andere voorzieningen voor werknemers, zoals de arbeidsongeschiktenvoorzieningen

Hoe ons pensioenfonds dit doet, staat beschreven in het pensioenreglement.

2. Missie

Het pensioenfonds heeft als missie het verzorgen van oudedagsvoorzieningen voor personen die een arbeidsverband met Capgemini Nederland hebben of hebben gehad. Daarnaast is het verzorgen van nabestaandenvoorzieningen voor hun achtergebleven partners en wezen onderdeel van de missie. Om deze missie te kunnen realiseren, krijgt het fonds de middelen die daarvoor nodig zijn. Dit gebeurt door de inbreng van deelnemers en door het creëren van rendement. Het fonds beheert deze middelen zo goed mogelijk.

3. Visie

Het pensioenfonds is een fonds voor de deelnemers en van de deelnemers. Het fonds zal de wensen en beperkingen ten aanzien van de pensioenvoorzieningen, indien die in de tijd in de onderneming wijzigen, volgen. Het fonds volgt de afspraken die sociale partners maken ten aanzien van toekomstige opbouw en beschermt de rechten die in het verleden zijn opgebouwd. Het pensioenfonds zal tegen zo laag mogelijke kosten de aanwezige middelen beheren en streeft daarbij naar een acceptabel rendement. Het fonds probeert de pensioenvoorziening van Capgemini Nederland aantrekkelijk te houden als arbeidsvoorwaarde.

4. Strategie

De pensioenregeling van het pensioenfonds zo goed en efficiënt mogelijk uit te voeren, conform de afspraken met sociale partners. Hierbij worden de opgebouwde rechten van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden beschermd en opgebouwde kapitalen adequaat beheerd. Tevens staat goede serviceverlening richting (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden hoog in het vaandel. Bij de uitvoering handelt het pensioenfonds binnen de kaders van de statuten en geldende wet - en regelgeving en neemt zij de zorgplicht naar alle belanghebbenden in acht.