Onze organisatie

Wat doet ons fonds?

Iedereen die recht heeft op pensioen van ons pensioenfonds, moet dit pensioen ook echt krijgen. Daarom houdt ons fonds de administratie nauwkeurig bij en wordt zorgvuldig omgegaan met het geld dat ons fonds beheert.

Pensioenfonds Capgemini is een onafhankelijke stichting die de pensioenregeling van uw werkgever uitvoert. Verschillende interne en externe partijen ondersteunen daarbij.

1. Doel

Het doel van ons fonds is:

  • het verlenen van pensioen aan werknemers, oud-werknemers, gepensioneerden en, bij overlijden, aan hun partners en kinderen
  • het verzorgen van andere voorzieningen voor werknemers, zoals de arbeidsongeschiktenvoorzieningen

Hoe ons pensioenfonds dit doet, staat beschreven in het pensioenreglement.

2. Missie

Het pensioenfonds heeft als missie het verzorgen van oudedagsvoorzieningen voor personen die een arbeidsverband met Capgemini Nederland hebben of hebben gehad. Daarnaast is het verzorgen van nabestaandenvoorzieningen voor hun achtergebleven partners en wezen onderdeel van de missie. Om deze missie te kunnen realiseren, krijgt het fonds de middelen die daarvoor nodig zijn. Dit gebeurt door de inbreng van deelnemers en door het creëren van rendement. Het fonds beheert deze middelen zo goed mogelijk.

3. Visie

Het pensioenfonds is een fonds voor de deelnemers en van de deelnemers. Het fonds volgt de wensen en beperkingen ten aanzien van de pensioenvoorzieningen, indien die in de onderneming wijzigen. Ook volgt het fonds de afspraken die sociale partners maken over toekomstige opbouw en beschermt het de rechten die in het verleden zijn opgebouwd. Het pensioenfonds beheert tegen zo laag mogelijke kosten de aanwezige middelen en realiseert een acceptabel rendement daarop. Het fonds probeert de pensioenvoorziening van Capgemini aantrekkelijk te houden als arbeidsvoorwaarde. Zodat deze voorziening een wervend karakter houdt voor de onderneming bij het aantrekken van nieuwe medewerkers.

4. Strategie

Het pensioenfonds streeft naar sterk contact met (ex-) deelnemers, werkgever en ondernemingsraad. Dit om de mening van deze betrokkenen te blijven volgen en het vertrouwen van deze betrokkenen te behouden. Het fonds wenst geen eigen organisatie op te bouwen en besteedt beheer- en administratietaken daarom uit aan professionele organisaties. Benodigde deskundigheid wordt ingehuurd bij hoog aangeschreven bureaus. Het pensioenfonds brengt de belangen van verschillende groepen open en transparant ter discussie en maakt vervolgens een afweging. Op het gebied van vermogensbeheer maakt het fonds het eigen beleid zo zichtbaar mogelijk. Dit betreft onder meer de afwegingen tussen te nemen risico’s en gewenste beleggingsrendementen.